พัฒนาเกมบน iOS (iPhone/iPod/iPad) ตอนที่ 4 สร้างภาพเคลื่อนไหวจาก Sprite

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ฉบับที่ 53 (ต.ค. – ธ.ค.) โดยเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายกล่าวถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก Sprite
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในบทความตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึงการสร้างเกม Shooting ซึ่งเป็นเกมพื้นฐานที่สามารถต่อยอดให้เป็นเกมยอดฮิตในหลายๆ เกม โดยที่ผ่านมาได้พูดถึงเพียงแค่การแสดงผลรูป Sprite ที่เป็นภาพนิ่งเท่านั้น ซึ่งในเกมจริงๆ แล้วจะต้องมีภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชัน (Animation) ประกอบเพื่อนให้เกิดความน่าสนใจ ความสวยงาม และความสมจริง โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการนำภาพ Sprite ที่เป็นภาพนิ่งหลายๆ ภาพ หรือเราเรียกว่าเฟรม นำมาแสดงผลต่อเนื่องกันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว
ขั้นตอนการทำภาพเคลื่อนไหว เริ่มต้นจากการเตรียมภาพกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งต่อเนื่องกัน โดยจะสร้างจากโปรแกรมสร้างรูปภาพอะไรก็ได้ โดยแนะนำว่าภาพควรมีขนาดเท่ากัน โดยตัวอย่างในบทความนี้เป็นรูปปลาทองในท่าเคลื่อนไหวปกติ มีขนาด 230 x 230 พิกเซล จำนวน 40 รูป มีตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 1-4

 

รูปที่ 1 Goldfish_normal0001.png

 

รูปที่ 2 Goldfish_normal0002.png

 


รูปที่ 3 Goldfish_normal0003.png

 


รูปที่ 4 Goldfish_normal0004.png

 

เมื่อเราได้ภาพนิ่งต่อเนื่องกันแล้ว จากนั้นเป็นขั้นตอนการนำภาพไปรวมกันเป็นไฟล์เดียวเรียกว่า Sprite โดยการวางภาพต่อๆ กัน และเก็บพิกัดของแต่ละรูปย่อย ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำเองด้วย Photoshop ก็สามารถทำได้แต่ยุ่งยาก เรามีโปรแกรมฟรีให้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ นั่นก็คือเว็บ http://zwoptexapp.com/ โดยจะเลือกทำผ่านเว็บเลยหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาใช้ที่เครื่องก็ได้ ในที่นี้ผมใช้ผ่านเว็บเลยละกันสะดวกดีครับ เริ่มต้นด้วยการเข้าเว็บไซต์ http://zwoptexapp.com/flashversion จะได้ดังรูปที่ 5

 


รูปที่ 5 เว็บไซต์สำหรับสร้าง Sprite

 

จากนั้นเลือกเมนู File > Import Images แล้วเลือกภาพนิ่งที่ต่อเนื่องทุกรูป ก็จะพบว่าทุกรูปไปรวมซ้อนกันอยู่ ให้เลือกเมนู Arrange > By Name & Width จะได้ดังรูปที่ 6 ซึ่งแล้วแต่เราว่าต้องการให้เรียงภาพแบบใด ซึ่งมีหลายแบบให้เลือก

 


รูปที่ 6 แสดงภาพที่นำเข้าไปในโปรแกรม

 

จากนั้นเลือกเมนู File > Export Texture แล้วตั้งชื่อ ในที่นี้ผมตั้งชื่อเป็น normal.png โดยจะได้รูปออกมา ดังรูปที่ 7 จากนั้นเลือกเมนู File > Export Coordinates แล้วตั้งชื่อ ในที่นี้ผมตั้งชื่อเป็น normal.plist ซึ่งไฟล์นี้จะเก็บข้อมูลของพิกัดรูปแต่ละรูปไว้ เพื่อที่เวลาเรียกชื่อรูปย่อยไหนแล้วจะได้มาตัดรูปตามพิกัดที่เก็บอยู่ในไฟล์ normal.plist


รูปที่ 7 รูปที่ถูก Export ออกมาในชื่อ normal.png

 

เมื่อเราเตรียมภาพกราฟิกเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่ใน iPhone หรือ iPad ก็ได้ โดยในตัวอย่างนี้จะให้ภาพเคลื่อนไหวปลาทองว่ายไปจนชนขอบซ้าย แล้วว่ายกลับมาจนชนขอบขวาไปเรื่อย ซึ่งขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจคใหม่ โดยบทความนี้ใช้ชื่อว่า iOSGame04 ดังรูปที่ 8-9 เลือก device เป็น iPad โดยในบทความนี้ผมได้เปลี่ยนเป็น XCode 4 แล้วนะครับ ถ้าใครเป็นสมาชิก iOS Developer Program ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลย หรือถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิก iOS Developer Program แล้วซื้อระบบปฏิบัติการใหม่คือ Lion ก็สามารถดาวน์โหลด XCode 4 ได้ฟรีเช่นกัน

 


รูปที่ 8 สร้างโปรเจคใหม่ชื่อ iOSGame04

 


รูปที่ 9 หน้าต่าง XCode 4

 

ต่อไปนำรูป normal.png และไฟล์ normal.plist เข้าไปไว้ในโฟวเดอร์ Resources (อย่าลืมเลือกเครื่องหมายถูกในช่อง Copy…)
จากนั้นเริ่มต้นเขียนคำสั่งประกาศตัวแปร sprite เพื่อเก็บรูป ตัวแปร size เพื่อเก็บขนาดของหน้าจอ ตัวแปร flip เพื่อเก็บค่าการกลับซ้าย-ขวาของตัวปลาทอง และตัวแปร dx เก็บค่าการขยับตำแหน่งของปลา โดยประกาศไว้ในไฟล์ HelloWorldLayer.m ดังนี้

 

 

 

สำหรับคำสั่งที่ใช้ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวจะมีอยู่ 4 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรกนำไฟล์ .plist และไฟล์รูปเก็บไว้ใน CCSpriteFrameCache และ CCSpriteBatchNode ตามลำดับ

 

 

 

ส่วนที่สอง กำหนดให้ตัวแปร sprite เก็บไฟล์รูปแรกของภาพเคลื่อนไหว และกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของปลาทอง ดังนี้

 

 

 

ส่วนที่สาม สร้างอาเรย์เพื่อเก็บไฟล์รูปในแต่ละเฟรม ตามจำนวนเฟรมทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งในตัวอย่างนี้มีทั้งหมด 40 เฟรม

 

 

 

ส่วนสุดท้ายของการทำภาพเคลื่อนไหวคือการสร้าง Action การทำให้ภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คลาส CCAnimation โดยแสดงผลเฟรมละ 0.1 วินาที จากนั้นสั่งให้รัน Action วนลูปไปเรื่อยๆ

 

 

ซึ่งคำสั่งทั้งสี่ส่วนนี้เขียนรวมอยู่ในเมธอด init ดังนี้

 

 

 

โดยคำสั่ง [self schedule:@selector(update:) interval:0.001f]; เป็นคำสั่งสำหรับเรียกเมธอด update ทุกๆ 0.001 วินาทีเพื่อให้ตัวปลาทองเปลี่ยนตำแหน่งไปด้วย

 

จากนั้นสร้างเมธอด update เพื่อให้ตัวปลาทองเปลี่ยนตำแหน่งโดยจะเปลี่ยนตำแหน่งทีละ dx เริ่มต้นเปลี่ยนตำแหน่งไปด้านซ้ายจนชนขอบ ก็จะปรับค่า flipX เป็น YES เพื่อให้ปลากลับตัวแล้ววิ่งไปจนชนขอบขวา วนแบบนี้ไปเรื่อยๆ

 

 

 

สุดท้ายคืนค่าหน่วยความจำในเมธอด dealloc ดังนี้

 

 

เป็นอันเสร็จเรียนร้อย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อเรากดรัน ก็จะพบว่ามีปลาทองว่ายวนไปมาใน iOS Simulator – iPad ดังรูปที่ 10-11
รูปที่ 10-11 ผลลัพธ์การสร้างภาพเคลื่อนไหว

 

 

รูปที่ 10-11 ผลลัพธ์การสร้างภาพเคลื่อนไหว

 

จากบทความข้างต้นนี้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อกับภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ และจากทั้งสี่บทความที่ผ่านมานี้ ลองนำมาประกอบกันเพื่อให้ได้เป็นเกมตามที่เราออกแบบไว้ ไม่แน่นะครับเกมที่เราสรรค์สร้างขึ้นในวันนี้อาจจะมีคนโหลดเล่นเป็นล้าน ใครจะไปรู้!!!

 

มนตรี อินทโชติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply