การ remove annotation ตัวสุดท้ายออกจาก MapView

หากต้องการจะ remove annotation ตัวสุดท้ายออกจาก MapView ต้องทำอย่างไร

 

สมมุติเหตุการณ์ว่าเราต้องการทำแอพพลิเคชันเกี่ยวกับ MapView โดยที่เมื่อกดที่ MapView แล้วสร้าง Annotation ใน MapView โดยที่ลบ Annotation ตัวสุดท้ายออกไป เราสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

 

[self.mapView removeAnnotation:self.mapView.annotations.lastObject];
    
MKPointAnnotation *dropPin = [[MKPointAnnotation alloc] init];
[self.mapView addAnnotation:dropPin];

 

Leave a Reply